تمبر سورشارژی شش شاهی روی یکقران تغییر قیمت روی تمبرهای احمد شاه قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

تمبر سورشارژی شش شاهی روی یکقران تغییر قیمت روی تمبرهای احمد شاه به رنگ آبی و قرمز با تصویر تمام رخ احمد شاه. مهر سورشارژ با متن - 6 شاهی/ 6chahis/1337- برر روی تمبر. عبارتهای - پست ممالک محروسه ایران - postes persanes - در بالا و پایین تمبر.
Accession Number: 1297.10.00452
Medium : احمد شاه معروف به احمدی کوچک
Date : از 1297 شمسی (قرن 13) تا نامعلوم
Color : قرمز
Dimensions : length (3 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline