تمبر سور شاژی یک شاهی سری موقتی احمد شاه قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

تمبر سورشارژی یک شاهی سری موقت احمد شاه 1298 به رنگ زرد با تصویر تمام رخ احمد شاه. مهر سورشارژ با متن - 1 شاهی/provisoire /1919/chahi
Accession Number: 1298.10.00469
Medium : احمد شاه معروف به احمدی کوچک
Date : از 1298 شمسی (قرن 13) تا نامعلوم
Color : زرد
Dimensions : length (3 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline