دینار شاپور دوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست شاه با مو و ریش آ راسته ، گوشواره و گردنبند، تاجی با دو نوار جواهر نشان روی پیشانی، کرسی گنبدی کنگره دار با جواهرات تزیین یافته، یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه : آتشدانی با آتش افروخته ، دو نفر به حالت نیم تمام رخ که به میله ای تکیه داده اند ، ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت هلال ماه و شخص سمت چپ ستاره دیده می شود. یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۶۹
موضوع اثر : طلای ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۳) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۳)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک