درهم شاپور دوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با مو های آراسته، ریش با تاج کنگره دار با گویی در راس آن و دو نوار که از پشت تاج آویزان است پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته وتصویر نیم رخ شخصی در میان آتش، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با شاخه ای در دست(احتمالا برسم)
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۱۳
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۳) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک