درهم شاپور دوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش و موی آراسته ،گوشواره،گردنبند، تاجی کنگره دار با گویی بالای آن که دو نوار کوچک از پشتش خارج شده ، از قسمت عقب تاج دو نوار مخطط خارج شده است. یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته و نیم رخ به راست شخصی در میان آتش، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با میله ای در دست ،یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۴
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۳) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک