درهم شاپور دوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با موهای آراسته، گوشواره ای بر گوش و تاجی با سه کنگره و گویی بزرگ بالای ان که دو نوار مخطط از آن آویزان است پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته که در میان آ« چهره شخصی دیده می شود.، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با شاخه برسم در دست
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۳۵
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۳) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک