درهم شاپور دوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، گوشواره با تاج کنگره دار با یک ردیف نوار مروارید در قسمت پیشانی؛ گوی بزرگی بالای آن و دو نوار مخطط که از پشت تاج آویزان است. یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته وتصویر نیم رخ شخصی در میان آتش، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با میله ای در دست و تاج بر سر، .یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۷۷
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۳) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک