تندیس

نظر شما:

تندیس تزیینی به شکل پیکره یک زن.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۴.۰۰۰۰۶
موضوع اثر : پیکره