پیرمرد در حال مطالعه پهلوی

نظر شما:

از آثار ناتمام کمال الملک که نحوه اجرای اثر قبل از رنگ گذاری قابل مشاهده است.طرح نسبتا کامل است و رنگ گذاری ازقسمت بالا و سر موضوع آغاز شده است. به نظر می رسد این اثر مربوط به دورانی است که کمال الملک به دلیل ناراحتی و بیماری چشم قادر به تمام کردن اثر نبوده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۱۰
پدید آورندگان : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت پردازی
تاریخ خلق : ۱۳۰۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۵۳ سانتیمتر) عرض (۴۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک