قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۱۰سطری .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :محمد ابراهیم .بین خطوط جدول کشی به طلا وتحریر مشکی .حاشیه:تسمه اندازی به صورتی روشن .جدول کشی به طلا وتحریر مشکی .پاسپارتو به سبز .کمند به طلا با تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۳
پدید آورندگان : محمد ابراهیم (خوشنویس)
موضوع اثر : ادعیه
تاریخ خلق : (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه:نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی ، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی