قطعه خوشنویسی خط کوفی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی خط کوفی بر روی پوست آهو مشتمل بر آیه های ۴ تا میا نه آیه ۹ سوره حجرات دارای نقاط شنگرفی و حواشی آن تسمه اندازی و مجدول است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۱
موضوع اثر : قرآن-سوره حجرات
تاریخ خلق : (قرن ۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : پوست آهو، مرکب مشکی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : سالن هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک