الصحیفه السجادیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

متن این نسخه به خط نسخ و ترجمه به خط شکسته نستعلیق سدهٔ ۱۳قمری؛ در صفحهٔ عنوان دارای یک سرلوح مرصّع زراندود و حاشیهٔ صفحات آغازین گل و برگ ختایی مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات جدول چندتحریر (دواله) به زر و شنگرف و لاجورد و کمنداندازی شده؛ کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع نیم ربعی به ابعاد ۱۸/۸.۱۲/۳ سانتیمتر و جلد میشن سرخ ضربی با آستر ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۷/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، میشن سرخ،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک