انیس‌العابدین صفویه

نظر شما:

نسخ علی بن احمد در ۹۷۹ق، عنوان و نشان به شنگرف، دارای یادداشت تملیک فرهادمیرزا معتمدالدوله در ظهر نسخه، ۴۳۵برگ ۱۹سطری به ابعاد ۲۵.۱۸ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع وزیری، جلد میشن قهوه ای سیر ضربی با آستر و لبهٔ میشن قهوه ای روشن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمدطبیب (مؤلف) علی بن احمد (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۹۷۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن ،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک