خمسه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان