مغانی‌المقامات فی معانی‌المقامات ایلخانان

نظر شما:

تالیف الحافظ تاج الدین بدیع الزمان ابی سعید محمد بن ابی سعادات ابی عبدالله عبدالرحمان بن محمد بن ابی الحسن المسعود مسعودی الفنجدیهی خراسانی مروزی شافعی در شرح مقامات حریری در ۵ مجلد بزرگ که نسخه ی حاضر جزو دوم است از مقاله ی ۱۱ تا ۲۴، نسخ سده ی ۷، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت خریداری به تاریخ گویا ۱۲۵۲، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۱۸ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی گره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن مسعودی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر مقامات قاسم‌بن علی حریری/ نثر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک