الکلیلة و الدمنة افشاریه

نظر شما:

نسخ بیستم رجب ۱۱۶۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۶۴ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه قهوه ای و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۹/۰۰۰
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۶۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج، رویه پارچه ای،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک