اذکار و صلوات صفویه

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰ ) معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، نسخ عبدالصانع علوی سبزواری به خواهش آقا جعفر اصفهانی در ۱۱۳۴، عنوان و نشان شنگرف ، بر کاغذ ترمه در ۷ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۵/۰۰۴
پدید آورندگان : عبدالصانع علوی سبزواری (کاتب) محمد باقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها/ صلوات
تاریخ خلق : ۱۱۳۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک