شرح دعاء السمات صفویه

نظر شما:

از محمدتقی بن محمدمقیم سمنانی بنام نورالله خان نسخ سده ۱۲ق عنوان و نشان به شنگرف دارای سرلوح مذهّب مرصّع مجدول و کمنداندازی شده به زر محرّر کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج سیاه ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدتقی بن محمد مقیم سمنانی (شارح)
موضوع اثر : دعای سمات /شرح و نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک