لباب در دانستن اسطرلاب صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۹ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۴۸/۰۰۲
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک