رساله رمل صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۴۹ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۷/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : رمل و اسطرلاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان