بیست باب اسطرلاب

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۱۹/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک