رسالة فی العمل بالاسطرلاب

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۶۶/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد مزی مالکی (مؤلف) محمدبن یعقوب مالکی زبیری (کاتب)
موضوع اثر : اسطرلاب
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک