الروضات المزهرات فی العمل بریع المقنطرات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۶۶/۰۰۵
پدید آورندگان : محمد مزی مالکی (مؤلف) محمدبن یعقوب مالکی زبیری (کاتب)
موضوع اثر : رمل و اسطرلاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک