قصیده در وصف خواجگان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۶/۰۰۲
موضوع اثر : نقشبندیه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک