تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله شیرازی (مولف) محمد مقیم نصیری طوسی (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ ایران واسلام
تاریخ خلق : ۱۰۶۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی نو، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک