الرسالةالمنبهة فی شرح حدیث "الناس ینام فاذا ماتو انتبهو" صفویه

نظر شما:

به عربی و به درخواست برخی از مشایخ و بزرگان، نستعلیق درویش مصطفی استنبولی با تاریخ ۱۰۶۵ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه سمرقندی، قطع رقعی، جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۳۰/۰۰۶
پدید آورندگان : درویش مصطفی استنبولی (کاتب)
موضوع اثر : شرح حدیث
تاریخ خلق : ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، تیماج آلبالویی سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان