بحر الجواهر فی حلّ اللّغات السّائر صفویه

نظر شما:

دائرةالمعارفی در مورد آنچه به علم طب مربوط است از اسامی امراض، گیاهان، نام و تذکرهٔ اطبّاء معروف و اقوال آنها، ادویه، اغذیه و فواید طبّی مختلف از کتب معتبر و نیز آنچه به طور سماعی از اساتید این فن فرا گرفته است. او نخست در سال ۹۲۴ق واژه‌نامهٔ پزشکی خود موسوم به جواهر اللغة را نگاشت و به ملک‌دینار غُز پیشکش کرد. وی پس از چندی در پایان رجب سال ۹۳۸ق ‌در کتاب مذکور دست برد و با افزودگی‌هایی به نام بحر الجواهر آن را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کرد و به ظهیرالدّوله محمّد امیربیگ اهداء نمود. دیباچهٔ هر دو کتاب مانند سایر مطالب آنها به یکدیگر شباهت دارند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۶۰/۰۰۱
پدید آورندگان : هروی، محمّد بن یوسف (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی/واژه‌نامه
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الثانی ۱۱۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : اصفهانی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک