دیوان صحبت لاری (یا) تاج‌الدواوین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدعلی صحبت لاری (شاعر و مؤلف) محمدجوادبن محمدحسین صحبت‌لاری (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : حنایی
جنس : فرنگی، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، جدول کشی، تذهیب و ترصیع و تشعیرسازی و طلااندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک