گزیده اشعارست از خواجه همام تبریزی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۵۱
پدید آورندگان : محمد بن فریدون همام (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک