گزیده اشعارست از کمال اصفهانی، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۳۰
پدید آورندگان : کمال الدین اسماعیل بن عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان