گزیده اشعارست از کمال اسماعیل صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۳۸
پدید آورندگان : کمال الدین اسماعیل عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان