الشافی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۹۴/۰۰۰
پدید آورندگان : مرتضی بن داعی علم الهدی (مؤلف)
موضوع اثر : امامت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک