کلیات سعدی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر) حسین بن حسن کاتب شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : کلیات نظم و نثر
تاریخ خلق : ۹۳۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلایی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک