اثبات‌الواجب صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی این رساله از میر نظام الدین احمد بنابراهیم بن سلام الله حسینی دشتکی شیرازی است او سه رساله بزرگ و کوچک و میانه در اثبات واجب نگاشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۱۴
پدید آورندگان : میر نظام الدین احمد بن ابراهیم بن سلام حسینی دشتکی (مؤلف) محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : اثبات خداوند
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک