رساله عرفانی صفویه

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق رکن الدین بن سید علی مشهدیان حسینی در ۹۷۴ دارای پیشانی مذهب با چهر تصویر آب و رنگ دارای ۷۳ و در هر صفحه۱۸سطر کاغذ ترمه ختائی جلد تیماج قهوه ای تازه رساله ای عرفانی به نظم و نثر با عنوان های ای عزیز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۶/۰۰۴
پدید آورندگان : رکن‌الدین‌بن سید علی مشهدیان حسینی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۹۷۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب،
واقف : حاج حسین آقا ملک