شیرین و فرهاد صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد هاتف (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و تذهیب و نقاشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان