قلمدان

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش اسلیمی ماری بر روی زمینه طلایی. فاقد رقم و تاریخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۹
موضوع اثر : تذهیب و تشعیر
رنگ : طلایی
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)