نقشه GIS ایران در دوره هخامنشیان

نظر شما:

دو نسخه از نقشه قلمرو ایران در زمان حکومت هخامنشیان ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی و انگلیسی دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۱۳
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۸۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۶۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک