نقشه GIS ایران در دوره تیموریان

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران در زمان حکومت تیموریان (امیر تیمور گورکان) ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی دارای کاغذ به رنگ کرم و استفاده از رنگ های آبی و سورمه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۲۲
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک