نقشه GIS ایران در دوره صفویه

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران در زمان حکومت صفویه در قرن ۱۰ و ۱۲ هجری ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی دارای کاغذ به رنگ کرم و استفاده از رنگ های آبی و قرمز روشن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۲۶
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : قرمز روشن
ابعاد : طول (۱ متر و ۸ سانتیمتر) عرض (۷۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک