نقشه ایران

نظر شما:

نقشه ایران و افغانستان ترسیم شده توسط Herisson و Glot به زبان فرانسوی دارای کاغذ کرم رنگ و استفاده از رنگ زرد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۴۱
پدید آورندگان : Herisson (ترسیم کننده) Glot (ترسیم کننده)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک