نامه پهلوی

نظر شما:

مکاتبات مسئولین کتابخانه و موزه ملی ملک با شهرداری و شهربانی تهران پیرامون خسارات وارده به کتابخانه و تقاضای حفاظت و مرمت آنجا از سال ۱۳۵۰ش تا ۱۳۵۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۲۵۹
موضوع اثر : مکاتبات مسئولین کتابخانه و موزه ملی ملک با شهرداری و شهربانی تهران
تاریخ خلق : از ۱۳۵۰ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک