نامه پهلوی

نظر شما:

مکاتبات متفرقه پیرامون کارمندان و امور اداری کتابخانه و موزه ملی ملک از تاریخ ۱۳۳۵ش تا ۱۳۵۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۲۶۲
موضوع اثر : مکاتبات متفرقه پیرامون کارمندان و امور اداری کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : از ۱۳۳۵ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک