مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین شیخ مصطفی با علی آقا فرزند حاجی ایلخانی دهبوکری پیرامون شش دانگ قریه کوکه در ایلتمور به تاریخ ۱۳۳۶ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ و ۱۱ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۴
موضوع اثر : مبایعه نامه بین شیخ مصطفی با علی آقا
تاریخ خلق : ۷ رمضان ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری