جمع سه قریه جام و جمع دیوانی قریه سلامی خواف در دستورالعمل خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جمع سه قریه جام به نام حاجی عبدالحسین و جمع دیوانی قریه سلامی خواف که به نام حاجی محمدحسین در دستورالعمل خراسان فرمان صادر شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۸۶
موضوع اثر : مالیات دیوانی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور