سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابو سعید بهادرخان ایلخانی (۷۲۲ ه.ق) ضرب یزد
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۹۶
تاریخ خلق : ۷۲۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک