سکه فلوس

نظر شما:

سکه فلوس ضرب مشهد مقدس
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۴۲
رنگ : مسی با لکه های اکسید نارنجی رنگ
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک