فلوس مسی صفویه صفویه

نظر شما:

فلوس مسی صفویه - شبیه به فلوس های اصفهان تاریخ و محل ضرب ساییده شده است. تصویر شیر ایرانی ایستاده رو به راست بر روی سکه مشاهده می شود.
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۷۶
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک