سکه مسی صفویه

نظر شما:

سکه فلوس صفویه
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۶۷۵
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک