سکه فلوس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مسی صفوی ضرب مشهد
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۲
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی با خوردگی های سبز کم رنگ
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان